UAB „Dovanėlė Jums“ Mokymo vidaus darbo taisyklės

Patvirtinta įmonės direktoriaus Dmitrijaus Didenko

2009 m. Rugsėjo mėn. 2d. Įsakymu nr. 2009-5

I. BENDROJI DALIS

 1. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės-mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, mokytojų, mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų).
 2. Mokykla yra mokymo įstaiga, teikianti vairuotojų mokymą. Ji savo veiklа grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais Įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais.
 3. Mokykla ugdymo procese vadovaujasi bendrąjį išsilavinimą teikiančiu ugdymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, Valstybės nustatytu išsilavinimo standartu.
 4. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas
 5. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines ir profesines organizacijas

II. PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

6. Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka:

 1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis mokyklos nustatyta tvarka.

7. Mokytojų ir personalo priėmimo ir atleidimo tvarka:

 1. mokyklos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, mokytojus, administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą įstatymų nustatyta tvarka;
 2. mokytojų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos). Ją pildo įgaliotas asmuo – raštinės vedėja, pasirašo mokyklos direktorius ir priimamas į darbą asmuo;
 3. kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami mokyklos vidaus tvarkai, o mokyklos direktorius įsipareigoja mokėti mokytojams bei kitiems darbuotojams sulygtа darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sаlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu;
 4. mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis dėl objektyvių priežasčių (pasikeitus mokymo planui) arba abipusiu mokytojo ir mokyklos vadovo susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą;
 5. priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai mokyklos direktoriui turi pateikti: pasą, socialinio draudimo pažymėjimą, prašymą, išsimokslinimo ar pasirengimo dokumentą, 2 fotonuotraukas (3×4), gyvenimo aprašymą Asmuo pasirašytinai supažindinamas su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, išaiškinamos jo darbo ir apmokėjimo sаlygos; be to, pavaduotojas ūkio reikalams turi pravesti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos instruktažus, pasirašant nustatytos formos žurnaluose, įsigyti darbo pažymėjimą. Privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą ir pateikti sveikatos pasą;
 6. darbo pažymėjimą išduoda ir keičia mokyklos direktorius. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi mokyklos direktorius įteikia darbuotojui jo darbo pažymėjimą. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino Darbuotojo, priimto dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 5 metus;
 7. mokytojai ir kiti darbuotojai neturi teisės be mokyklos vadovybės žinios pavesti atlikti darbą kitiems asmenims;
 8. priimdami į darbą bei atleisdami iš darbo mokytojus ir kitus darbuotojus, mokyklos vadovas privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų darbo santykius reguliuojančius įstatymų ir norminių aktų;
 9. mokyklos vadovai ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

8. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.

9. Mokytojų darbo dienos laikas nenormuojamas (neetatinis).

10. Mokykloje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas etatiniam personalui:

 1. darbo pradžia ir pabaiga bei pietų pertrauka atsispindi darbo grafikuose, patvirtintu mokyklos direktoriaus;
 2. darbo laikas prieššventinėmis dienomis sutrumpinamas lval.

11. Mokykloje nedirbame valstybės nustatytomis švenčių dienomis.

12. Pamokos trukmė visose klasėse nustatoma ne ilgesnė kaip 45 min.

13. Mokytojui, nevedančiam pamokos pagal tvarkaraštį be priežasties, ir neinformavus administracijos, skiriama drausminė nuobauda bei išskaičiuojama iš atlyginimo, pažymint žiniaraštyje faktinį darbo laiką.

14. Mokyklos direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo daugiau kaip 3 darbo dienas per metus.

15. Patekti į mokyklos patalpas ne darbo metu galima direktoriui, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkio reikalams bei mokyklos darbuotojui, turinčiam atitinkamą vadovo leidimą.

16. Atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą:

 1. darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis. Viena kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų;
 2. už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo pradžios;
 3. gali būti suteiktos tikslinės, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, nemokamos (nurodžius svarbią priežastį) ir papildomos atostogos (atsižvelgiant į darbo stažą).

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

17. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ugdymo planu kiekvieniems mokslo metams. Mokyklos ugdymo planą aprobuoja Mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius.

18. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą pavaduotojas. Jis atsako už higienos normas atitinkantį pamokų išdėstymą mokiniams.

19.Mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama keisti savo nuožiūra užsiėmimų tvarkaraštį ir darbo grafiką, išleisti mokinius namo.

20.Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimu lentose arba asmeniškai.

21.  Mokyklos taryba nustato mokyklos darbo organizavimo būdą.

22. Pamokų laikas, trukmė:

 1. pamokos mokykloje pradedamos 8.30 val.;
 2. viena pamoka trunka 45 minutes;
 3. pamokų laikas gali būti trumpinamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei neatitinkant sanitarinių higieninių reikalavimų normos (esant patalpoms);

23. Pavadavimo tvarka:

 1. mokytojo ligos atveju, esant galimybei, organizuojamas pamokų pavadavimas arba keičiamos pamokos. Nesant dalyko mokytojui pamokas pavaduoja direktoriaus paskirtas to dalyko specialistas arba kitas mokytojas;
 2. savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama ir laikoma mokyklos nuostatų pažeidimu.

24. Sveikatos priežiūros tvarka:

 1. mokytojai privalo užtikrinti mokymo patalpose švarą ir vėdinimą;
 2. įvykus nelaimingam atsitikimui auklėtojos, mokytojai privalo suteikti pirmąją pagalbą, esant reikalui, informuoti administracijа;

25. Mokytojų pareigos:

 1. užtikrina tvarką ir kultūringą, saugų elgesį kabinete pertraukų metu;
 2. jei dėl būtinų reikalų per pertrauką kabinete palieka mokinius vienus, paskiria budėtojus, kurie užtikrintų tvarką ir saugų elgesį;
 3. nuosekliai vykdo mokyklos nustatytus kultūringo, saugaus mokinių elgesio reikalavimus, netoleruoja netinkamų poelgių pasireiškimo atvejų;

VI. PERSONALO DARBO TVARKA. BENDROSIOS MOKYTOJŲ, DARBUOTOJŲIR VADOVŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

26. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus mokyklos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų.

27. Mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

28. Mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems mokyklos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, moksleivio akivaizdoje rūkyti, keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai.

29. Mokyklos darbuotojų pareigos:

 1. dirbti dorai, sąžiningai, griežtai vykdyti pareigas, nustatytas mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, kitų lokalinių norminių aktų. reglamentuojančių jo darbo sаlygas;
 2. laiku ir tiksliai vykdyti direktoriaus ir pavaduotojų visus įsakymus ar nurodymus susijusius su darbu;
 3. visomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti aplaidžiam darbe, griežtai laikytis darbo drausmės, siekti kūrybiškumo;
 4. periodiškai, nustatytais terminais tikrinti sveikatą`, apie visus traumos atvejus nedelsiant pranešti mokyklos administracijai;
 5. draudžiama mokinį, pažeidusį drausmę, išvaryti iš pamokos. Dėl mokinio nedrausmingumo mokytojas kreipiasi į administraciją;
 6. laikytis pedagoginės etikos;
 7. saugoti savo ir kitų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe instrukcijų reikalavimus;
 8. darbuotojai, baigę darbą, turi palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą, uždaryti langus užrakinti duris;
 9. kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba – perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai nurodo daryti mokyklos direktorius pavaduotojai ugdymui ar ūkio reikalams.

30. Mokyklos direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams.

31. Mokytojų teisės:

 1. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;
 2. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;
 3. inicijuoti, organizuoti įvairius renginius užklasinę veiklą.

32. Mokytojų  pareigos:

 1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
 2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtotę;
 3. laikytis teisės norminių aktų ir mokyklos vidaus tvarkа nustatančių dokumentų;
 4. tobulinti savo kvalifikaciją;
 5.  nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;
 6. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų;
 7. formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, prieрgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje, saugaus eismo įgūdžius;
 8. dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose;
 9. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;
 10. dienynus pildyti mėlynu rašikliu. Dienyne žymėti kitus ženklus, negu leidžia dienyno pildymo taisyklės – draudžiama. Laikytis nurodytų grafų. Dienyną pasiima ir padeda atgal pats mokytojas.

33. Mokytojų atsakomybė:

 1. mokytojai, kurie neatlieka tinkamai savo pareigų atsako įstatymų numatyta tvarka;
 2. mokytojai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą pamokų metu;
 3.   mokytojams, pažeidusiems darbo drausmę, mokyklos nuostatus, pareiginius nuostatus šias taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

VII. MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA

34. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis mokyklos kabinetais.

35. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo tausoti mokyklos turtą, saugoti mokymo
priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems tikslams
neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

36. Mokyklos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.

37. Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.

38. Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

39.Išgirdęs dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėjęs pastate pašalinius žmones, sargas privalo nedelsdamas iškviesti policiją.

40. Už sugadintą mokyklos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamesta s mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai arba iškovoti per teismą.

VIII. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR DARBO KRŪVIO NUSTATYMO TVARKA

41.Pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius įstatymu nustatyta tvarka.

42. pedagogai ir kiti darbuotojai gali būti priimami konkurso tvarka. Konkurso sаlygas tvirtina mokyklos direktorius.

43. darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus. Jie supažindinami su šiomis taisyklėmis, mokyklos nuostatais, kitais jų darbus liečiančiais dokumentais, turi išklausyti privalomus visų rūšių instruktavimus, susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis (pareiginėmis instrukcijomis) pasirašytinai.

46. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

47. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį.

48. Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

IX. MOKYTOJŲ, KITŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA

49.  Už pavyzdingą darbinių pareigų vykdymа, nepriekaištingą darbą, naujų iniciatyvų diegimą darbe, naujų idėjų skleidimą ir įgyvendinimą, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomi šie paskatinimai:

 1. padėkos skelbimas – įsakymas;
 2. padėkos rašto įteikimas;
 3. aukštesnių pareigų paskyrimas;

50.  Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų
nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:

 1. pastaba;
 2. papeikimas.

51.  Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:

 1. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio. ]ei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių preparatų;
 2. atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių.

52. Mokyklos vadovai ir pedagogai įstatymuose numatyta tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis.

53. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, mokyklos direktorius turi pareikalauti pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per mokyklos direktoriaus nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

54. Atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui gali būti skiriama, kai darbuotojas nerūpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartа per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos arba kitaip šiurkščiai nusižengus darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.

55.  Vadovaujantis LR Darbo kodeksu šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikoma:

 1. neleistinas elgesys su moksleiviais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys  žmonių konstitucines teises;
 2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;
 3. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savivaliavimas ar biurokratizmas;
 4. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių pavaldinių ar interesantų;
 5. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėtą atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas į baudžiamąją administracinę atsakomybę;
 6. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
 7. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą);
 8. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;
 9. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.

56. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą,.Jeigu paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas ir toliau pažeidinėja darbo drausmę, drausminė nuobauda bus skiriama pakartotinai.

57. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.

58. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtа drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

X. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA

59.  Mokinys turi teisę:

 1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir į valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją;
 2. gauti geros kokybės švietimą;
 3. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiаjа, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokykla susijusią informaciją;
 4.   į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai)
 5.   mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
 6.   į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
 7. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
 8. .naudotis kitomis Profesinio mokymo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei įstatymų nustatytomis teisėmis.

60. Mokinys privalo:

 1. sudarius mokymo  sutartį,  laikytis visų jos  sąlygų,  mokyklos vidaus tvarkos reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
 2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

61. Mokinių taisyklės:

 1. Mokinys privalo:
  1. lankyti pamokas ir nevėluoti į jas;
  2. pavyzdingai elgtis mokykloje: būti mandagūs, drausmingi;
  3. stropiai mokytis,
  4. turėti reikalingas pamokai priemones: knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones;
  5. tausoti mokyklos turtą, saugoti ir prižiūrėti mokyklos aplinką;
  6. Visada tvarkinai rengtis;
  7. Laikytis saugumo taisyklių kabinetuose;
  8. Pamokose savo elgesiu netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojams;
  9. Palaikyti švarą ir tvarką patalpose kur mokomasi;
  10. Sugadinus mokyklos inventorių, patalpas, ar kitą turtą, nuostolius atlyginti;
  11. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius: draugus, mokytojus, darbuotojus
 2. Mokiniui draudžiama:
  1. Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius
  2. Pamokų ir mokyklos renginių metu vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62.Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos

63. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis, pasirašytinai. Jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.